Ταμένο blog...
στίγματα κάποιων στιγμών
και θαυμάτων

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

Μαρία filantha ελένα γεννήθηκε στις 25 αυγούστου 1905
Buon inizio di una nuova settimana!!!

Lunedì 5 Ottobre 2015

Chi è stato morso dalla vipera - teme anche la lucertola

S. Faustina Kowalska vergine
S. Placido – S. Flora vergine

Il sole sorge alle 07.11 e tramonta alle 18.44

SANTA FAUSTINA KOWALSKA

Maria Faustina Elena nacque il 25 agosto 1905, terza di dieci figli, da famiglia contadina che viveva nel villaggio di Glogowiec, in Polonia. A vent’anni partì per Varsavia ed entrò nel convento delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia. La vita di suor Faustina fu apparentemente ordinaria, svolgeva con diligenza tutti i lavori, osservava fedelmente le regole religiose, era riservata, silenziosa e nello stesso tempo piena di amore benevolo e disinteressato. La sua vita apparentemente monotona e grigia nascondeva una profonda e straordinaria unione con Dio. Il Signore l’ha colmata di grazie straordinarie: rivelazioni, visioni, stimmate nascoste, partecipazione alla passione di Cristo, dono della profezia e lo sposalizio mistico. Era molto devota alla Vergine che le apparì diverse volte. Nulla all’esterno tradiva la sua vita mistica così particolarmente ricca: compiva serenamente i suoi compiti di cuoca, giardiniera, portinaia. Ella, consapevole del suo ruolo, collaborava con la misericordia Divina nell'opera della salvezza delle anime smarrite e, rispondendo al desiderio e all'esempio di Gesù, offrì la sua vita in sacrificio. Il Signore aveva scelto suor Faustina come segretaria e apostola della Sua misericordia per trasmettere, attraverso di lei, un grande messaggio a tutti gli uomini: proclamare al mondo la verità sull’Amore Misericordioso di Dio, implorare la Misericordia Divina per tutto il mondo e per i peccatori, ispirare un movimento apostolico della Divina Misericordia. Per ordine del confessore scrisse il famoso “Diario” che compose seguendo il desiderio di Gesù, annotando fedelmente tutte le parole del Signore e rivelando così l’intimità della sua anima con Lui. È da questi scritti che si evince la profondità della vita spirituale di suor Faustina.
Καλή αρχή για μια νέα εβδομάδα!!!

Δευτέρα 5 οκτωβρίου 2015

Ποιος είναι δάγκωσε το φίδι-φοβάται και η σαύρα

S. Filantha kowalska virgin
S. Kambiz-s. Flora virgin

Ο ήλιος ανατέλλει και δύει στις 07.11 στις 18.44

Santa filantha kowalska

Μαρία filantha ελένα γεννήθηκε στις 25 αυγούστου 1905, τρίτη δέκα παιδιά, από οικογένεια χωριάτισσα που ζούσε στο χωριό glogowiec, στην πολωνία. Είκοσι χρόνια έφυγε για βαρσοβία και μπήκε στο μοναστήρι των καλόγριες της ευλογημένη, παρθένο μαρία του θεού. Η ζωή της αδελφής filantha ήταν προφανώς τακτική, ασκούσε με άμαξα οι εργασίες, παρατήρησε πιστά τους κανόνες θρησκευτικές, ήταν εμπιστευτική, σιωπηλή και παράλληλα γεμάτη αγάπη ονειροπόλε και ανιδιοτελής. Η ζωή του φαινομενικά ανιαρή, γκρίζα, έκρυβε μια βαθιά και εξαιρετική ένωσης με το θεό. Ο κύριος το έχει καλυφθεί από έκτακτες ευχαριστώ: αποκαλύψεις, οράματα, στίγματα κρυμμένα, συμμετοχή στη πάθος των χριστού το χάρισμα της προφητείας και το γάμο. μυστικιστής. Ήταν πολύ αφοσιωμένη στην virgin ότι οι apparì αρκετές φορές. Τίποτα στο εξωτερικό απατούσε τη ζωή του μυστικιστικό τόσο ιδιαίτερα πλούσια: ήταν ήρεμα τα καθήκοντά του μαγείρισσα, κηπουρός, θυρωρό. Έλλα, επίγνωση του ρόλου του, συνεργαζόταν με το έλεος του θεού στο έργο της σωτηρίας των ψυχών απωλέσθηκαν και, απαντώντας στην επιθυμία και το παράδειγμα του ιησού, έδωσε τη ζωή του σε θυσία. Ο κύριος είχε επιλέξει η αδελφή filantha ως γραμματέας και apostola της ευσπλαχνία του για τη μετάδοση, μέσω αυτής, ένα μεγάλο μήνυμα σε όλους τους άνδρες: ανακήρυξη στον κόσμο την αλήθεια για την αγάπη του θεού, φιλεύσπλαχνος να ικετεύει έλεος του θεού για όλο τον κόσμο και για τα Αμαρτωλοί, να εμπνεύσει ένα κίνημα της θεία αποστολική έλεος. Για ημερήσια εξομολογητής έγραψε το περίφημο "ημερολόγιο" που compose σύμφωνα με την επιθυμία του ιησού, σημειουμένης πιστά όλες τις λέξεις του κυρίες και αποκαλύπτοντας τόσο η οικειότητα της ψυχής της μαζί του. Είναι από αυτά τα χειρόγραφα που προκύπτει το βάθος της πνευματική ζωή της αδελφής filantha.


2 σχόλια:

Κατερίνα Σταματίου - Παπ είπε...

ΣΟΚ η στιγμή που το βρήκα. Για όλα τα υπόλοιπα, δεν μπορώ να σας πω, τίποτα!
Ίσως, μετά από πολλά πολλά χρόνια, ζωή να έχουμε...

Κατερίνα Σταματίου - Παπ είπε...

https://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Faustina_Kowalska&prev=search